In de loop van 2019 is de bestuurlijke structuur van Omroep Limburg vereenvoudigd.

Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van zowel directie en raad van commissarissen van L1 als van de mediaraad. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in nieuwe statuten en reglementen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de statuten en reglementen van L1 in overeenstemming te brengen met de nieuwste voorschriften van het Commissariaat voor de Media.

Voor wat betreft de mediaraad gaat het om de volgende stukken:

Reglement mediaraad

Reglement voordracht nieuwe leden

Profielschets leden mediaraad